banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.UWAGA! Nowy termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze czlonków Oddziału Wrocław odbędzie się dnia 29 marca 2015 (niedziela) o godz.14.00 w Hotelu Campanile Wrocław Centrum przy ul.Ślężnej 26. Parking hotelowy bezpłatny.

 

Prosimy zabrać ze sobą legitymację członkowską, która wraz z opłaconą składką za 2015 rok
stanowi podstawę do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze oddziału.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3.  Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4.  Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.  Sprawozdania z działalności:

      - Zarządu Oddziału,

      - Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8.   Sprawozdanie finansowe.

9.   Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu

      Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybór na okres kadencji:

      -  członków Zarządu Oddziału,

      -  członków Komisji Rewizyjnej,

      -  członków Sądu Koleżeńskiego.

16.   Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

17.  Wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem. Badania DNA nadal mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

 

W dniu 3 kwietnia 2015 (Wielki Piątek) Związek będzie nieczynny.* * *
NOWE WYMOGI HODOWLANE OBOWIĄZUJĄCE OD 
01.01.2015 ROKU

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu  10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury            ( załączniki nr 14, załącznik nr 14a )

Od stycznia 2015 badaniami objęte zostaną:
1. psy (samce) wszystkich ras nowo kwalifikowane do hodowli,
2. psy i suki ras polskich nowo kwalifikowane do hodowli
3. wszystkie psy i suki wpisywane na podstawie przeglądu kwalifikacyjnego do Księgi Wstępnej.
4. rodzice oraz wszystkie szczenięta z tzw. przypadkowych miotów.
Od 01 stycznia 2016 roku badania obejmą również suki pozostałych ras (nowo kwalifikowane do hodowli).
 

Koszt badania - 105,00 zł + VAT = 129,15 zł właściciel wpłaca na konto Instytutu, kserokopia dowodu wpłaty zostaje w dokumentacji Oddziału.Do Laboratorium Oddział przesyła wyłącznie opłacony materiał.

Dane do wpłat za wykonanie badań DNA :

Instytut Zootechniki – PIB, ul. Krakowska 1, 32 -083 Balice

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

Koszt kwalifikacji hodowlanych - 15,00 zł / koszty przesyłek /, właściciel wpłaca w Oddziale lub na konto Oddziału.

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.* * *

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2014 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.


Zarząd przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu

składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł.

Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto.
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.
* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

 


* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.


 

* * *
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO


W związku z  uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały
Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.

Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału. W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone,  ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
 


 

Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl