banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

***

Komunikat Zarządu Oddziału

                                                          

            Zarząd Oddziału uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału  Wrocław odbędzie się 27 lutego 2016 (sobota) o godz.10.00 w Hotelu Campanile Wrocław, ul.  Ślężna 26.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z Protokołem z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego, które będzie do wglądu w sekretariacie Oddziału.

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności: - Zarządu Oddziału, - Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


***

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADKI CZŁONKOWSKEJ ZA ROK 2016

W KWOCIE 70,00 ZŁ

MOŻNA DOKONAĆ W BIURZE ODDZIAŁU LUB PRZELEWEM NA

                 NR RACHUNKU 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2016. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

***

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT

 

***


Katedra  Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


 

Zaprasza do udziału w bezpłatnym programie obejmującym:

 

·           Bezpłatny monitoring ciąży, biometria płodowa, badanie progesteronu, badanie biochemiczne i morfologiczne krwi w 3,5,7,9 tygodniu ciąży

 

·           Opieka nad szczeniętami do momentu odsadzenia (łącznie z badaniami)

  

Kontakt

Prof.dr hab. Wojciech Niżański 605543183

Edyta Kowalska 663353421

***

Kurs dla kandydatów na asystentów kynologicznych – program zajęć

Miejsce: sala wykładowa 6W w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 49

 

28.11.2015,  godz. 12.00 - Aleksander Skrzyński

                   Statut ZKwP, regulaminy. Historia ZKwP. Praca psów myśliwskich.

                   Użytkowość i sporty kynologiczne

29.11.2015,  godz. 10.00 - Jolanta Wajdzik

                     Organizacja wystaw. Dokumentacja kynologiczna

5.12.2015,   godz. 9.00 - Katarzyna Fiszdon

                      Genetyka

6.12.2015,  godz. 9.00 - Katarzyna Fiszdon

                      Psychologia psa

12.12.2015, godz. 9.00 - dr hab. Maciej Janeczek prof.UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                       Anatomia, fizjologia psa. Choroby psów, profilaktyka

13.12.2015, godz. 10.00 – prof.dr hab. Wojciech Niżański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                        Rozród psów

30.01.2016, godz. 10.00 – prof.dr hab. Wojciech Niżański

                   Rozród psów, neonatologia

31.01.2016, godz. 10.00 – dr hab. Maciej Janeczek

                     Anatomia, morfologia

13.02.2016, godz. 10.00 – Andrzej Kaźmierski

                     Pochodzenie psów, nomenklatura, rasy wg FCI

14.02.2016, godz. 10.00 – Andrzej Kaźmierski

          Wzorce ras, interpretacja

W ostatnich zajęciach będą mogły wziąć udział tylko osoby, które zapłaciły za udział w kursie

***

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

* * ** * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
 


 

Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl