banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. 
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

 

Dnia 10 marca 2018 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze

członków Oddziału Wrocław. 

Informujemy także o możliwości zapoznania się w sekretariacie Oddziału z Protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.


RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

- Zarządu Oddziału,

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej

- Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybór na okres kadencji: - członków Zarządu Oddziału, - członków Komisji Rewizyjnej, - członków Sądu Koleżeńskiego. 

16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70,00 zł. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

34 1020 5242 0000 2602 0019 8408 z dopiskiem: składka 2018

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

 


W rok 2018 obchodzimy Siedemdziesięciolecie Działalności Oddziału ZKwP we Wrocławiu.

Program obchodów rozpoczynamy od wręczenia na tegorocznym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym,

Odznak dla Zasłużonego Działacza Oddziału ZKwP we Wrocławiu oraz Odznak Zasłużonego dla Hodowli Oddziału ZKwP we Wrocławiu.

W dniu 21 kwietnia 2018 zorganizowany będzie Marszobieg z Okazji 70 - lecia Oddziału ZKwP we Wrocławiu.

Więcej szczegółów oraz koleje informacje o pozostałych imprezach związanych z obchodami 70-lecia już wkrótce.

 PRACUJEMY NAD NOWĄ STRONĄ INTERNETOWĄ

NASZEGO ODDZIAŁU


Prosimy o opinie, propozycje i krytykę.XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych  - Wrocław 23-24.09.2017

 

WYNIKI WYSTAWY


 

TAK BYŁO NA NASZEJ WYSTAWIE

 

SOBOTA   NIEDZIELA
Więcej informacji dostępne jest / more information -  .....tutaj 

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu na załączonym formularzu w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgoszenia prosimy wysyłać mailem na biuro@zkwpwroclaw.pl

Zgłoszenie urodzenia miotu ( formularz do pobrania )


RANKING PSÓW ODDZIAŁU ZKwP WE WROCŁAWIU 2017

Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa w Rankingu Psów 2017 naszego Oddziału.

W załączeniu pliki z regulaminem, punktacją i kartą ocen.

REGULAMIN RANKINGU 2017

TABELA PUNKTACJI RANKINGU 2017

KARTA RANKINGOWA 2017

 

Wyniki prosimy przesyłać na adres ranking@zkwpwroclaw.pl lub dostarczyć do biura Oddziału we Wrocławiu.

W sprawie pytań proszę o kontak z kol. Agnieszką Czajką - na adres ranking@zkwpwroclaw.pl , tel. 505 957 271 lub z biurem Oddziału we Wrocławiu. Ranking dotyczy tylko członków Oddziału we Wrocławiu


 

* * *

“Przypominamy hodowcom i właścicielom reproduktorów o obowiązku informowania na bieżąco biura i sekcji o wszelkich zmianach w stanie posiadanych psów”.
 

* * *

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2018. Składka wynosi 70,00 zł. Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

34 1020 5242 0000 2602 0019 8408 z dopiskiem: składka 2018

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

 

 

* * *

 

 

Wschodnio-Europejskie Towarzystwo Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO jest międzynarodową organizacją, która w ramach działalności statutowej prowadzi certyfikowaną diagnostykę chorób dziedzicznych oczu u zwierząt. Choroby dziedziczne narządu wzroku są badane przez uprawnionych egzaminatorów których wiedza i kompetencje podlegają cyklicznej ocenie i weryfikacji. Lista egzaminatorów w poszczególnych państwach oraz wzór certyfikatu EESVO zamieszczone są na stronie internetowej: www.eesvo.org

 

EESVO zapewnia zunifikowany protokół badań chorób dziedzicznych oczu wg zasad opartych o aktualną wiedzę z zakresu okulistyki weterynaryjnej, wykonywanych przez lekarzy weterynarii wykwalifikowanych z zakresu okulistyki weterynaryjnej. W przypadkach wątpliwych EESVO zapewnia możliwość weryfikacji wyników badań.

* * *

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT

* * *

Po egzaminie w dniu 2.04.2016 r. mamy w naszym Oddziale nowych asystentów kynologicznych:

Agnieszka Klarman        

specjalność 1B 

Ewa  Zorychta-Malczewska

specjalność 1B 

Anna Zioberska               

specjalność 1B, specjalność użytkowa 23

Marta Gotowiecka        

specjalność 2A                

Agata Kałuska                  

specjalność 2B

Magdalena Ścisłowska

specjalność 2C

Krzysztof Gostyński      

specjalność 8,  specjalność użytkowa 23

Eugeniusz Skórzewski

specjalność 8,  specjalność użytkowa 19

Aneta Drozdowska

specjalność 10

Tadeusz Antoni Okuniewicz

specjalność 10

Beata Banaszak               

specjalność użytkowa 22

Krzysztof Sokołowski

specjalność użytkowa 14

* * *

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:    1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;    2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl